personeel

Advies op het gebied van Employee Benefits

De WKR (Werkkostenregeling) wordt verplichte kost voor alle werkgevers. Een mooi moment om alle employee benefits weer eens onder de loep te nemen.
Wat is E.B. precies?
Dat zijn alle op geld waardeerbare diensten of regelingen van een werkgever ten behoeve van een werknemer.

Voor veel bedrijven zijn de personeelskosten de belangrijkste kosten. Vanwege de economisch moeilijke tijd en de concurrentie is het zaak om de personeelskosten goed beheersbaar te houden.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een volwaardig pakket aan employee benefits (personeelsarbeidsvoorwaarden) meer en meer bij de werknemers wordt gelegd.

De werkgevers worden daardoor gedwongen om hun arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren en hun werknemers daarbij voldoende keuzemogelijkheden te bieden.
Men spreekt ook wel over de cafetariaregeling waarbij de werknemers, afhankelijk van hun persoonlijke behoeften, bepaalde bronnen kunnen omruilen voor de door hen gekozen doelen.


 

Het komt er op neer dat werknemers belast loon kunnen uitruilen voor onbelast loon.
Onder de Werkkostenregeling kunt U als werkgever nog steeds een cafetariaregeling aanbieden. In feite is de WKR een uitwerking van de cafetariaregeling. Onder de WKR is het belangrijk om binnen de zgn. forfaitaire ruimte te blijven, uitgedrukt in een percentage van de totale fiscale loonsom. Maar er zijn ook gerichte vrijstellingen die niet in de forfaitaire ruimte vallen.

VHA heeft de benodigde kennis in huis om als intermediair zowel de werkgever als de betrokken werknemers in dezen te adviseren hetgeen voor beide partijen besparingen kan opleveren en een grotere mate van tevredenheid bij het personeel waardoor meer betrokkenheid en binding met het bedrijf ontstaat en werknemers minder snel zullen vertrekken.

employee - personeel