berekening

Samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse rapportages

Als hedendaagse ondernemer moet U vlug en slagvaardig kunnen handelen om in te spelen op veranderingen in de markt. Daarvoor hebt u snel actuele en financiële informatie nodig om te kunnen bijsturen. Door het laten maken van periodieke tussentijdse overzichten, met daarbij vergelijkende cijfers en eventuele conclusies, weet U waar U als ondernemer aan toe bent en sluit u onaangename verrassingen zoveel mogelijk uit.

Vele wegen leiden naar Rome, maar welke is de juiste voor U als ondernemer!?

 

Door middel van werkelijke cijfers, budgetten en prognoses wordt U in staat gesteld om op de juiste momenten bepaalde handelingen te verrichten zoals het bepalen van de hoogte van het aan te trekken vreemd vermogen of om de haalbaarheid van een bepaald project te toetsen.

VHA stelt voor U en eventueel mèt U de jaarlijkse begrotingen en liquiditeitsprognoses op. Ook investeringsanalyses en het maken van ondernemingsplannen behoren tot het pakket.

Het samenstellen van een jaarrekening is een wettelijke verplichting maar wat heeft U er aan als ondernemer? Het is voor U een belangrijke graadmeter voor het functioneren van uw onderneming.

Inzicht in de financiële positie (vermogen en resultaten) van uw onderneming is noodzakelijk voor toekomstig beleid. Regeren is vooruitzien en winstgevend ondernemen is eveneens beschikken over toekomstvisie.

Jaarrapportages produceren met een toelichtend gesprek behoren ook tot de dienstverlening.